Ladanyi - Societate civilă profesională de mediatori asigură servicii de mediere la sediul din Alba Iulia, str. Traian nr. 29E, precum și în alte locații la solicitarea expresă a părților mediate, prin mediatorii autorizați Ladanyi Laura, economist și Ladanyi Arpad, avocat.

Cursuri de perfecționare și calificări:

Ladanyi Arpad Csaba

2000

Traducator / interpret din limba maghiară în limba română;
Curs Management;

2001

Curs Controlling;

2005

Evaluarea proprietăților imobiliare / expert evaluator bunuri imobile;

2006

Managementul situațiilor de urgență;
Evaluarea proprietăților mobiliare / expert evaluator bunuri mobile;

2007

Programul de Formare Specializată destinat Înalților
Funcționari Publici - administrație publică;
Evaluarea pentru garantarea împrumuturilor;

2006-2008

Studii aprofundate de tip masterat;
Specializarea: Instituții de drept privat;

2011

Curs de formare mediatori;
Cursuri postuniversitare de perfecționare în domeniul
securității și apărării naționale ale Colegiului Național
de Apărare;

2013

Curs de instruire în domeniul proprietății industriale;
- Mărci și indicații geografice organizat de OSIM (Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci);

Ladanyi Laura

1997

Piețe de capital și operațiuni valutare;

1999

Metode internaționale de plată;
Tehnici de vânzare;

2008

Analiză Financiară;

2011

Curs de specializare formator;

2012

Formare inițială de mediatori;

Publicații:

Condiția prealabilă de intabulare a dreptului de proprietate asupra proprietăților imobiliare care formează obiectul proprietății publice în vederea efectuării actelor de dispoziție - Ioan Lazăr, Arpad Ladanyi, publicat în revista "Dreptul" nr. 9/2009.

Medierea este o modalitate eficientă și facultativă de soluționare a conflictelor pe cale amiabilă între persoane aflate pe poziții antagonice, cu ajutorul unei terțe persoane specializate în calitate de mediator, în condiții de neutralitate, imparțialitate și confidențialitate.

Medierea se bazează pe încrederea pe care părțile o acordă mediatorului, ca persoană aptă să faciliteze negocierile dintre ele și să le sprijine pentru soluționarea conflictului prin obținerea unei soluții reciproc convenabile, eficiente și durabile.

Înainte de sesizarea instanței de judecată sau a organului de urmărire penală, părțile sunt obligate să încerce soluționarea conflictului prin mediere, sub sancțiunea prematurității introducerii cererii de chemare în judecată sau a plângerii penale. Această obligație este instituită numai pentru anumite tipuri de litigii - a se vedea art. 601 Legea nr. 192 din 16 mai 2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator.

Potrivit art. 2 din Legea nr. 192 din 16 mai 2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, părțile, persoane fizice sau persoane juridice, pot recurge la mediere în mod voluntar, inclusiv după declanșarea unui proces în fața instanțelor competente, convenind să soluționeze pe această cale orice conflicte în materie civilă, comercială, de familie, în materie penală, precum și în alte materii.

În toate tipurile de litigii unde legea nu prevede altfel, părțile trebuie să parcurgă o primă ședință de informare despre mediere în urma căreia, potrivit informațiilor dobândite, vor putea analiza beneficiile parcurgerii procedurii propriu-zise a medierii și vor fi în măsură să ia decizii în cunoștință de cauză. În urma acestei ședințe, mediatorul va elibera procesul-verbal de informare ce va conține decizia părților cu privire la continuarea procedurii de mediere. În caz de neprezență în fața instanței a dovezii parcurgerii ședinței de informare - certificatul de informare, procesul-verbal întocmit de mediator - instanța va respinge cererea ca fiind prematur introdusă.

Înainte de începerea medierii, mediatorul este obligat să informeze părțile despre caracterul medierii, implicațiile posibile (efectele medierii), precum și despre posibilitatea părților de a refuza medierea în orice etapă a ei. În acest sens, orice parte are dreptul ca în orice moment al medierii să se retragă din această procedură dacă ajunge la concluzia că este imposibilă o soluționare pe cale amiabilă.

Părțile au dreptul de a fi asistate de un avocat în timpul medierii sau de către orice alte terțe persoane pe care acestea le consideră oportune.

Informații despre mediere și despre instituția medierii în lume și în statele membre ale Uniunii Europene:
http://en.wikipedia.org/wiki/Mediation
https://e-justice.europa.eu/content_mediation_in_member_states-64-ro-ro.do?member=1