Cursuri de perfecționare și calificări:

2000

Traducător / interpret din limba maghiară în limba romana;
Curs Management;

2001

Curs Controlling;

2005

Evaluarea proprietăților imobiliare / expert evaluator bunuri imobile;

2006

Managementul situațiilor de urgență;
Evaluarea proprietăților mobiliare / expert evaluator bunuri mobile;

2007

Programul de Formare Specializată destinat Înalților
Funcționari Publici - administrație publică;
Evaluarea pentru garantarea împrumuturilor;

2006-2008

Studii aprofundate de tip masterat;
Specializarea: Instituții de drept privat;

2011

Curs de formare mediatori;
Cursuri postuniversitare de perfecționare în domeniul
securității și apărării naționale ale Colegiului Național
de Apărare;

2013

Curs de instruire în domeniul proprietății industriale;
- Mărci și indicații geografice organizat de OSIM (Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci);

Publicații:

Condiția prealabilă de intabulare a dreptului de proprietate asupra proprietăților imobiliare care formează obiectul proprietății publice în vederea efectuării actelor de dispoziție - Ioan Lazăr, Arpad Ladanyi, publicat în revista "Dreptul" nr. 9/2009.

Rolul avocatului este nu numai de a sprijini clientul implicat într-un proces, ci cel puțin în aceeași măsură, și rolul de a-și consilia clientul pentru dezvoltarea unor proiecte de afaceri și de evitare a litigiilor. Pentru acest motiv ne străduim să punem la dispoziția clienților noștri servicii juridice de calitate care răspund și nevoilor mediului de afaceri.

Cabinetul nostru este axat cu prioritate pe avocatura de business oferind clienților întreaga gamă de servicii juridice necesare creării, funcționării, dezvoltării, transformării afacerilor, astfel încât confortul oamenilor de afaceri care apelează la serviciile noastre să fie în totalitate asigurat de business support-ul oferit într-un mod profesional și documentat. Prin consultanța acordată îndrumăm clienții noștri spre optimizarea afacerilor pe care le conduc, iar relația strânsă pe care o construim între cabinetul nostru și companiile clienților, asigură prevenirea problemelor potențiale și calea spre a identifica soluții inteligente în beneficiul clienților pentru evitarea litigiilor costisitoare.

Suntem dinamici și disponibili, răspunzând cu promptitudine solicitărilor clienților noștri.

Legături Utile:

Extras din Statutul profesiei de avocat:

Art. 108

(1)Dreptul avocatului de a asista, a reprezenta ori a exercita orice alte activități specifice profesiei se naște din contractul de asistență juridică, încheiat în formă scrisă între avocat și client ori mandatarul acestuia.

Art. 110

Avocatul trebuie sa depună toată diligența pentru apărarea libertăților, drepturilor și intereselor legitime ale clientului.

Art. 111

Avocatul este dator să își sfătuiască clientul cu promptitudine, în mod conștiincios, corect și cu diligență. Avocatul își informează clientul cu privire la evoluția cazului ce i-a fost încredințat.

Art. 112

Probitatea, spiritul de dreptate și onestitatea avocatului sunt condiții ale credibilității avocatului și profesiei.

Art. 113

Avocatul este confidentul clientului în legătura cu cazul încredințat. Confidențialitatea și secretul profesional garantează încrederea în avocat și constituie obligații fundamentale ale avocatului.

Art. 2

(1)Scopul exercitării profesiei de avocat îl constituie promovarea și apărarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanelor fizice și persoanelor juridice, de drept public și de drept privat.
(2)În exercitarea dreptului la apărare recunoscut și garantat de Constituția României, republicată, de lege, de pactele și de tratatele la care România este parte, avocatul are dreptul și obligația de a stărui, prin toate mijloacele legale, pentru realizarea liberului acces la justiție, pentru un proces echitabil și soluționat într-un termen rezonabil, indiferent de natura cauzei sau de calitatea părților.

Art. 3

(1)În exercitarea profesiei, avocatul este independent și se supune numai legii, prezentului statut și codului deontologic.

Art. 8

(1)Secretul profesional este de ordine publică.
(2)Avocatul este dator să păstreze secretul profesional privitor la orice aspect al cauzei care i-a fost încredințată.
(3)Avocatul nu poate fi obligat în nicio circumstanță și de către nicio persoanș sș divulge secretul profesional. Avocatul nu poate fi dezlegat de secretul profesional nici de catre clientul său și nici de către o altă autoritate sau persoană. Se exceptează însă cazurile în care avocatul este urmărit penal, disciplinar sau atunci când există o contestație în privința onorariilor convenite, exclusiv pentru necesități stricte pentru apărarea sa.
(4)Obligația de a păstra secretul profesional nu împiedică avocatul să folosească informațiile cu privire la un fost client, daca acestea au devenit publice.
(5)Nerespectarea prevederilor prezentului articol constituie abatere disciplinară gravă.

Art. 9

(1)Obligația de a păstra secretul profesional este absolută și nelimitată în timp. Obligația se întinde asupra tuturor activităților avocatului, ale asociaților săi, ale avocaților colaboratori, ale avocaților salarizați din cadrul formei de exercitare a profesiei, inclusiv asupra raporturilor cu alți avocați.
(2)Obligația de a păstra secretul profesional revine și persoanelor cu care avocatul conlucrează în exercitarea profesiei, precum și salariaților săi. Avocatul este dator sa le aduca la cunoștință această obligație.
(3)Obligația de a păstra secretul profesional revine tuturor organelor profesiei de avocat și salariaților acestora cu privire la informațiile cunoscute în exercitarea funcțiilor și atribuțiilor ce le revin.

Art. 10

(1)Orice comunicare sau corespondență profesională între avocați, între avocat și client, între avocat și organele profesiei, indiferent de forma în care a fost făcută, este confidențială.
(2)În relațiile cu avocații înscriși într-un barou dintr-un stat membru al Uniunii Europene, avocatul este obligat să respecte dispozițiile speciale prevăzute de Codul deontologic al avocaților din Uniunea Europeană.
(3)În relațiile cu un avocat înscris într-un barou din afara Uniunii Europene, avocatul trebuie să se asigure, înainte de a schimba informații confidențiale, ca în țara în care își exercită profesia confratele străin există norme ce permit asigurarea confidențialității corespondenței și, în caz contrar, să încheie un acord de confidențialitate sau să îl întrebe pe clientul său dacă acceptă, în scris, riscul unui schimb de informații neconfidențiale.
(4)Corespondența și informațiile transmise între avocați sau între avocat și client, indiferent de tipul de suport, nu pot fi în niciun caz aduse ca probe în justiție și nici nu pot fi lipsite de caracterul confidențial.